Haken en ogen aan maatschap

Een maatschapsovereenkomst om samen een bedrijf te exploiteren en waarbij gebouwen of grond eigendom zijn van één van de maten leidt niet automatisch tot rechten voor de andere maten op bijvoorbeeld waardestijging van grond of gebouwen. Wilt u dat wel, dan moet u dat in de maatschapsovereenkomst klip en klaar vastleggen.

Zodra de maatschap ontbonden wordt en gebouwen en grond verkocht gaan worden, doet zich de vraag voor wie gaat profiteren van de waardestijging daarvan. Dat hangt af van de inhoud van uw maatschapsovereenkomst. Als u daarin hebt geregeld dat ook de andere maten meedelen in de waardestijging, dan krijgt ieder zijn deel.

Hebt u hierover niets geregeld, dan gelden de wettelijke regels van de maatschap. Die bepalen dat dan mag worden aangenomen dat de inbreng van de economische eigendom van grond en gebouwen slechts geldt voor de periode waarin het doel van de maatschap wordt nagestreefd. Die periode eindigt als de maatschap wordt ontbonden.

Wel is het zo dat in het kader van vereffening de waardestijging (of –daling) moet worden verrekend conform de winstverhouding tussen de maten.

Wilt u weten op welke manier u uw maatschapsovereenkomst juridisch waterdicht maakt? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” op de pagina Ondernemen & Bedrijf en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (v.o.f.) is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Ook hier ligt een maatschapscontract ofwel het vennootschapscontract tussen de oprichters aan ten grondslag. Een notariële akte is niet vereist. Toch is een goede begeleiding, gezien de grote gevolgen van het contract en de complexe regelgeving, van belang. In het bijzonder dient duidelijk te zijn wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Bij de v.o.f. is het vennootschapsvermogen gescheiden van uw privévermogen. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de v.o.f. uit het door u als oprichters/firmanten ingebrachte vermogen.
De v.o.f. lijkt hiermee op een rechtspersoon, zoals de BV. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen privé-schuldeisers van de firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Die kunnen zich overigens ook verhalen op uw privévermogen.

Bevoegdheden

In een v.o.f. is ieder van de vennoten in principe bevoegd namens de v.o.f. te handelen. Er gelden drie uitzonderingen:

  1. als de vennoot van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte);
  2. als de verrichte handeling niet binnen het doel van de vennootschap valt;
  3. als het om een handeling gaat waarvoor de vennoot niet bevoegd is.

Aansprakelijkheid

Bij de v.o.f. is ieder van de vennoten hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden. Indien een van de vennoten namens de v.o.f. een verplichting aangaat kan ieder van de vennoten worden aangesproken om de gehele verplichting na te komen. Dit is dus anders dan bij een maatschap, waarin iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk is voor een maatschapsschuld.