Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Algemene voorwaarden 026 Notariaat Fechner

1.

026 Notariaat Fechner (hierna: 026 Notariaat) is handelsnaam van Notorius B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, die ten doel heeft het uitoefenen van de notarispraktijk.

2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan 026 Notariaat, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door 026 Notariaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

4.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door 026 Notariaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat 026 Notariaat onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, wordt aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

5.

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan 026 Notariaat gegeven opdrachten de bevoegdheid van 026 Notariaat in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van 026 Notariaat voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6.

De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7.

Verstrekte opdrachten worden door 026 Notariaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Een vordering op 026 Notariaat mag niet worden gecedeerd of worden verpand.

8.

Op de rechtsverhouding tussen 026 Notariaat en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen 026 Notariaat en een opdrachtgever kennis te nemen.

9.

Niet alleen 026 Notariaat, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Notorius B.V. zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

10.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
In geval van verzuim is Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
Indien 026 Notariaat haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door 026 Notariaat is ingeroepen, respectievelijk door 026 Notariaat incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

KLACHTENREGELING

Op de behandeling van klachten van opdrachtgevers van 026 Notariaat over de dienstverlening door (kandidaat-)notarissen van 026 Notariaat is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Notariaat. Zie ook http://www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.